IP – Multimedija

Šol. leto 2024/25

Število ur/tedensko: 1

Kratek opis predmeta:

Pri predmetu Multimedija bodo učenci nadgradili, poglobili in razširili znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije ter jih učinkovito združiti v računalniško predstavitev. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Cilji predmeta:

  • predstaviti informacijo z več podatki in našteti različne načine zapisa podatkov,
  • razlikovati programsko in strojno opremo računalnika in opisati njune naloge,
  • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo,
  • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in dopolnitev že izdelane računalniške slike,
  • z zvočnim programom posneti zvok in predelava že izdelane zvočnega dokumenta,
  • z video programom narediti nezahteven video,
  • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije in
  • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev.

Načini pridobivanja ocen:

Pri predmetu Multimedija učenec dobi tri ocene in sicer:

V prvem redovalnem obdobju dobi 2 oceni in sicer eno oceno iz poznavanja pojmov multimedije in eno iz obdelave fotografij.

V drugem redovalnem obdobju dobi učenec oceno iz izdelave mulimedijske predstavitve, ki jo predstavi razredu (PowePoint, video….).

Pri ocenjevanju niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Način izvajanja in poučevanje predmeta:

Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Vso gradivo, ki ga potrebujejo pri delu je na voljo v spletni učilnici šole.

Dostopnost