Genetika

Šol. leto 2023/24

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. Povezuje se z biologijo v osmem razredu in je nadgradnja tega predmeta. Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri obveznem predmetu. V ospredju je povezovanje teorije in prakse z namenom pridobivanje uporabnega znanja. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki temeljijo na aktivnem delu učencev.

Vsebina :

  • genetika kot biološka disciplina, ki preučuje dedovanje
  • mikroskopiranje in zgradba celice, zgradba DNA
  • pomembna odkritja na področju genetike
  • prenašanje lastnosti s staršev na potomce-humana genetika
  • mutacije in modifikacije
  • dedovanje različnih bolezni pri človeku
  • pomen genetike na različnih področjih življenja

Učenci izkazujejo svoje znanje v različnih samostojnih izdelkih (poskusi, poročila, opazovanja, modeli, plakati…). Pouku je individualiziran tako, da sposobnejši učenci znanje razširijo in poglobijo, manj sposobni in manj motivirani pa ponovijo in utrdijo znanje o genetiki.

Dostopnost