Nacionalni projekti v šolskem letu 2023/24

Kulturna dediščina

OŠ Lucija letos sodeluje na 33. dnevih evropske kulturne dediščine (nacionalni medresorski projekt Ministrstev za kulturo, vzgojo in izobraževanje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda za šolstvo RS in drugih) s celoletnim projektom »Dediščina, ki diši po morju«. Projekt nam bo odpiral pogled v ostanke istrske dediščine, ki je povezana z življenjem ob morju, gojenjem trte in oljke, kulinariko in zelišči, etnološkimi tekstilijami in suhozidno gradnjo. Obravnaval bo pozabljeno glagolico, istrsko pesništvo in literaturo ter zastavil predstavitev zgodovine šolstva v Luciji. Z oblikovanjem spletne strani in z zbiranjem starih fotografij in pričevanj na temo »Kako je nastal moj kraj?« bomo poskušali zgraditi interaktivni zgodovinski arhiv za naš kraj. Teme se bodo vključevale v učne vsebine kot rdeča nit skozi celo šolsko leto, skozi mesečne projekte in dejavnosti glede na letne čase. Uvod v projekt bo v petek, 29. 9. 2023, z delavnicami in s predstavitvijo projekta staršem/krajanom.

Spletna stran projekta: dediscina.oslucija.eu

Koordinatorici projekta sta Adelina Pahor in Maja Cergolj.

Rastem s knjigo

je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture. Vanj so vključeni učenci 7. razreda.
Cilji projekta so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,
 • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
 • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in obiskovanja splošnih knjižnic.

Koordinatorica projekta je Ana Horvat.

Tradicionalni slovenski zajtrk

V okviru dneva slovenske hrane bomo v petek, 17. 11. 2023, pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. Z njim želimo učencem približati pomen zajtrka in zdravega načina prehranjevanja ter osveščati učence, starše in delavce šole o pomenu in prednostih domače pridelave in predelave hrane.

Koordinatorji projekta so vsi učitelji ter organizator šolske prehrane Valentina Budak in vodja kuhinje Mira Kramaršič.

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

Z novim šolskim letom 2023/24 se bo začela izvajati nova šestletna strategija šolske sheme sadja, zelenjave in mleka. Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU, ki šolarjem zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Nova šestletna strategija je usmerjena v povečanje nabave proizvodov pri lokalnih proizvajalcih, raznovrstnost ponudbe, predvsem zelenjave in proizvodov iz ekološke pridelave, okrepitev spremljevalnih izobraževalnih ukrepov in dejavnosti ter mreženja.

Namen sheme je:

 • povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov,
 • izboljšati prehranske navade otrok,
 • spodbuditi zdrav način življenja in
 • povečati oskrbo z lokalno hrano.
 • ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih

Obrok sadja, zelenjave in mleka bomo delili poleg redne šolske prehrane kot dodaten obrok.

Koordinatorici projekta sta organizator šolske prehrane Valentina Budak in vodja kuhinje Mira Kramaršič.

 Interesni programi športa otrok in mladine – šport mladih

V šolskem letu bomo izvajali interesna programa:

 • Zlati sonček, ki je namenjen učencem prvega triletja (VIO). Slednji pridobijo pridobivajo določene sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge dobijo medaljo oz. priznanje.
 • Krpan, ki je namenjen učencem 4. in 5. razreda – cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Za uspešno opravljene naloge vsi učenci prejmejo priznanje.

Koordinatorji projekta so Aleš Belšak, Črtomir Drofenik in Bojan Jerman.

PEŠBUS

V mesecu septembru 2023 ter maju 2023 bomo izvedli akcijo PEŠBUS pod okriljem Inštituta IPOP in projekta Varno v mesto in zdravo v šolo. Akcija je namenjena opolnomočenju mlajših učencev pri prihodu v šolo. Z akcijo PEŠBUS učenci spoznajo svojo pešpot do šole, varne in nevarne točke na njej, predvsem pa se učenci naučijo pravil vedenja, s katerimi lahko varno sodelujejo v prometu kot pešci. Aktivnost bomo izvedli v sodelovanju z lokalnimi društvi.

Koordinatorici projekta sta Alenka Vončina Geršak in Franka Pilipović

Korak sončku

Korak k Sončku je projekt, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo. Ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju drugačnosti. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno – izobraževalnega procesa brez ovir ter opozoriti na principe vključevanja kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu, upoštevaje pravic staršev ter dopolnilno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev. Svetlana Makarovič je za ta projekt napisala slikanico Veveriček posebne sorte. Projekt je podprl tudi Zavod za šolstvo RS. Letni delovni načrt 2023/24

Cilji projekta so:

 • sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost, – oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,
 • seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 • strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši,
 • svetovanje staršem.

Koordinatorici projekta sta Tina Manfreda in Polona Lilić.

Dodatna športna ponudba

Projekt je razpisalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Izvajal se bo v 1. razredu. Učenci bodo imeli enkrat tedensko dodatno uro športa, na katero se bodo morali prijaviti.

Cilja projekta sta:

 • povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in
 • povečati kakovost ter privlačnost programov športa otrok in mladine.

Koordinatorji projekta so: Aleš Belšak, Črtomir Drofenik in Bojan Jerman.

Medijska pismenost za trajnostno prihodnost

Projekt spodbuja vključevanje dnevnih aktualnih informacij pri pouku tako, da je to preprosto za učitelje ter zanimivo, zabavno, igrivo za učence. Poteka v povezavi s spletnim časopisom za mlade Časoris.

Namenjen je:

 • razvoju in krepitvi medijske pismenosti,
 • razvoju kritičnega razmišljanja in
 • spodbujanju zavedanja o pomenu dostopanja do verodostojnih virov informacij.

Projekt se bo predvidoma zaključil v decembru 2023.

Koordinator projekta je Danilo Badovinac.

Dostopnost