NIP – Umetnost (likovna)

Šol. leto 2024/25

CILJI

Učenci:

  • se ustvarjalno izražajo na različnih likovnih področjih,
  • razvijajo izrazne zmožnosti,
  • razvijajo občutek za bogatenje likovnega jezika,
  • pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije,
  • razvijajo zmožnost opazovanja in samostojnega likovnega izražanja.

OPIS

Neobvezni izbirni predmet likovna umetnost je namenjen učencem, ki jih še posebej veseli likovno izražanje. Učenci pri predmetu poglabljajo že pridobljena znanja, ki jih nadgrajujejo z novimi izkušnjami.

Učenci oblikujejo izdelke iz področja risanja, slikanja, računalniškega oblikovanja in tridimenzionalnega oblikovanja.

Predmet obsega 35 ur, kar pomeni, da se izvaja enkrat na teden.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost.

Dostopnost