Pretekli projekti

Mladi raziskovalci zgodovine

Učenci tretje triade bodo v okviru krožka zgodovine raziskovali na temo »Šport skozi čas«. Nosilec dejavnosti je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Koordinatorica na naši šoli pa Ana Ravbar.

Projekt Povej

Namen projekta je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco do nasilja ter otroke opolnomočiti, jih poučiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema.

Izvajalci projekta so vsi zaposleni na šoli.

Iskrice

OŠ Lucija bo v šolskem letu 2022/2023 sodelovala v medšolskemu projektu Iskrice, ki ga organizira in koordinira Društvo učiteljev geografije Slovenije. V projektu sodelujejo še OŠ Črna na Koroške, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Gornja Radgona, OŠ Otočec in OŠ Polhov Gradec. Na OŠ Lucija bomo v projektne aktivnosti, ki predvidevajo geografsko proučevanje voda, zraka, podnebja, prsti, rastlinstva, prometa in naselij, terensko raziskovanje, interpretacijo podatkov, snovanje raziskovalnih vprašanj, vključili učence 9. razreda. Projektne aktivnosti se bodo razvijale v obliki mreženja in izmenjavi pridobljenih podatkov v šolskem letu 2022/2023. Predvideno je tudi srečanje sodelujočih učiteljev in učencev. Slednje bo izvedeno v skladu z epidemiološkimi razmerami.

Koordinatorica projekta je Eneja Baloh.

NEON program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

NEON je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Na primerno prilagojen in otrokovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in otroke okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut.

V šolskem letu 2022/23 bomo CAP program izvedli v 6. in 8. razredu.

Koordinatorice programa so Mojca Lenardič, Mariana Ozimec in Eneja Baloh.

Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja)

Se izvajajo v Zdravstvenem domu v Luciji, v prostorih Centra za krepitev zdravja (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) po predhodni najavi. Ekipa Centra za krepitev zdravja svetuje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani.

Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem in strokovnim delavcem.

Koordinatorica programa je Tanja Vincelj.

Fit4Kid

Na podlagi sodobnih spoznanj nevroznanosti nam fit pedagogika omogoča, da lahko učenci s povečano telesno aktivnostjo oziroma z gibanjem pri pouku usvajajo nova znanja in pridobivajo nove izkušnje, predvsem pa so motivirani za učenje.
S pomočjo fit aktivnih metod (FAM) postaja naš pouk zanimivejši in dinamičen.
Uspešni postajajo tudi učenci, ki imajo težave z zbranostjo in pozornostjo, saj jih metode in stimulacije spodbudijo k dejavnosti.

Učenci so ves čas zelo aktivni, delovni, zbrani, samostojni in so odgovorni za lastni napredek in rezultate – z učiteljevo pomočjo.
Učenje v gibanju je učna strategija, ki temelji na uporabi učnih metod, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Učeči se uči, medtem ko se giblje, zapisuje, bere, komunicira in uporablja procese višjega reda.

Ga. Barbara Konda, avtorica fit pedagogike, bo 27. septembra, izvajala pouk pri različnih predmetih, z namenom prikaza metod, ki učečega med učenje spodbuja h gibanju in boljši zapomnitvi naučenega.

Tudi letos bomo v okviru projekta, ob Svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila organizirali športni dan.

Koordinatorica projekta je Tina Košuta.

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje ki traja do 31. 8. 2023
Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.
V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Koordinatorji, ki se bodo v času projekta povezovali z Zavodom RS za šolstvo so: vodstvo, svetovalna služba, Irena Dobec Srdoč, Nina Grabljevec, Polona Lilić in Eneja Baloh.

Vodja koordinacijske skupine je Nina Grabljevec.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi izjemnih slovenskih in tujih otroških in mladinskih avtorjev na malce drugačen in izviren način. Zasnovan je tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno ustvarjanje – učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

Koordinatorica projekta je Tina Manfreda.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi izjemnih slovenskih in tujih otroških in mladinskih avtorjev na malce drugačen in izviren način. Zasnovan je tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno ustvarjanje – učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

Koordinatorica projekta je Tina Manfreda.

Prevetrimo omare, miselne vzorce in ustaljene navade

V šolskem letu 2021/22 smo se pridružili slovenskemu projektu, ki je del Zero waste načel in počasi korak za korakom spreminjamo navade, vzorce in širimo dobro prakso med svoje prebivalce.
»Zero Waste« se ukvarja z ohranjanjem vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

Postavitev zabojnika »Tekstilko« pred glavni vhod šole (znotraj zelene ograje) nam omogoča zbiranje rabljenih oblačil in obutve. S projektom želimo osveščati učence, starše in krajane Lucije, da rabljena oblačila in obutev ne sodijo na odlagališča, ampak v zato namenjene zabojnike.
Ves zbrani material bo odpeljan do sortirnice našega partnerja, kjer bo glede na kakovost in vrsto tekstila, vse ročno sortirano. V zameno za sodelovanje, nam za vsako šolsko leto, namenjajo 150 € za šolski sklad.

Koordinatorica projekta je bila Tanja Vincelj.

Semena sprememb

V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Semena sprememb. Projekt se bo izvajal v 2., 3. in 4. razredu. Namen projekta je povezovanje Vizije Slovenije z učnimi načrti in vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. Vizija Slovenije izpostavlja pet ključnih vrednot:

1. učenje za in skozi življenje,
2. inovativna družba,
3. zaupanje,
4. kakovostno življenje in
5. identiteta.

Preko projekta Semena sprememb bomo gradili na:

  • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo,
  • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo,
  • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Projekt podpira Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Mentorice projekta so bile: Jana Pelicon, Manja Kubik Živković, Mirjana Breulj, Tina Košuta, Mojca Čok in Tina Manfreda.

Varno v vrtec in šolo

Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje organizira projekt Varno v vrtec in šolo, ki poteka od 10. 9. 2021 do 31. 5. 2022.
Cilj projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu in nadgraditi celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščati o pomembni trajnostni komponenti. Učenci izdelujejo izdelke na temo varnost v prometu, ki je pomemben cilj po učnem načrtu ter hkrati sodelujejo na natečaju. Projekt se izvaja v sodelovanju z Javno agencijo RS za prometno varnost.

Koordinatorica projekta je bila Tina Manfreda.

E-twinning

eTwinning je skupnost evropskih šol, ki pedagoškim delavcem po Evropi ponuja spletni portal, povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Sodelovanje med učitelji, učenci, šolami, starši in lokalnimi oblastmi je eden od najpomembnejših elementov eTwinninga. V okviru eTwinninga učitelji delajo in organizirajo aktivnosti za svoje učence. Imajo aktivno vlogo, so interaktivni, preiskujejo, sprejemajo odločitve, se spoštujejo in pridobivajo znanje ter razvijajo spretnosti 21. stoletja. eTwinning je del programa Erazmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Koordinatorica E-twininga je bila Nika Glavina.

Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS)

V okviru javnega razpisa za izbor Operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, smo se kot sodelujoči zavod vključili v projekt SIMS.
V petletnem obdobju bodo s strani konzorcijskega partnerja nudene aktivnosti programa SIMS, ki se bodo na naši šoli izvajale brezplačno tako za učitelje kot učence. Aktivnosti se bodo izvajale na dveh ravneh:
• neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
• usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev.
• Pričakovani rezultati projekta so:
• izvedba aktivnosti programa SIMS, vzpostavljen tim strokovnih delavcev,
• izvedba različnih elevacijskih aktivnosti,
• predstavitve in objave v različnih medijih in različnih izobraževalnih in promocijskih dogodkih,
• izvedba 5-ih strokovnih srečanj.

Koordinatorica projekta je bila ravnateljica Tanja Vincelj.

Noč knjige

je nacionalni projekt, ki se odvija vsako leto 21. aprila ob svetovnem dnevu knjige. Vanj bodo vključeni učenci 1. razreda, ki bodo do 19. aprila opravili bralno značko.
Noč knjige ima poslanstvo obsijati pozabljeno in čudovito notranje bistvo. Svet se spreminja in prebuja s knjigo v roki. Z branjem prižigamo luč prihodnosti.
Cilj projekta:
o v središče slovenske javnosti in medijev postaviti knjigo v vseh njenih tradicionalnih in sodobnih oblikah.

Koordinatorice projekta so bile učiteljice 1. razreda.

Učilnica v naravi

Ob zavedanju, da je narava naša največja učiteljica in vrt učilnica življenja, smo se odločili, da bomo poučevanje večkrat preselili na prosto. Osnovni cilj projekta je učenke in učence s pomočjo učilnice v naravi pripeljati korak bliže k bolj celostnemu dojemanju svojega oz. šolskega okolja, ki nudi odlično izhodišče za igro, odkrivanje neznanega in učenje. Kakovost pouka v učilnicah znotraj šole se bomo trudili nadgraditi z obiski Mahničevega vrta in drugih naravnih okolij ter na ta način razvijali otroško zvedavost in zdrav odnos do narave.
Cilji projekta so:
• spodbujanje raziskovalnega in problemskega učenja,
• krepitev učenčevega spremljanja zaznavanja procesov v naravi,
• pridobivanje materiala za pouk,
• terapevtska dejavnost za učence z odločbami.

Koordinatorica projekta je bila Veronika Marinac.

Multisenzorno poučevanje in učenje

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Koper, smer inkluzivna pedagogika, bomo drugo leto izvajali pilotski projekt Multisenzorno (veččutno) poučevanje.
Cilji projekta:
• timsko poučevanje (študent inkluzivne pedagogike in učitelj), pri katerem se uporabljajo vsa čutila v vseh možnih situacijah za vse učence,
• učenci sprejemajo vsebino pouka preko različnih čutilnih receptorjev,
• učna snov je podana na različne načine s sodelovanjem dveh učiteljev, ki imata različne kompetence – učitelj razrednega pouka in učitelj inkluzivne pedagogike.

Koordinatorice projekta so bile Dejana Omerza, Irena Dobec Srdoč in Irena Susman.

Zlati sonček

V okviru projekta Zlati sonček učenci prvega triletja (VIO) pridobivajo določene sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge dobijo medaljo oziroma priznanje.

Izvajalci projekta so bili učitelji športa.

Čajanka

S projektom želim:
• izboljšati in spodbuditi komunikacijo med otroki s pogovori, branjem, z igro vlog, in sicer na poseben in drugačen način (čajanka);
• naučiti učence primerne komunikacije in vedenja na različnih mestih (knjižni kotiček z oblazinjenimi sedeži v učilnici);
• navajati na upoštevanje pravil, ki veljajo za kotiček;
• približati branje – otrok raje in lažje bere na primernih površinah, kjer se počuti dobro, domače in kjer mu je udobno;
• približati branje otrokom, ki imajo težave pri branju. Priporočilo strokovnjakov za branje je, naj ima otrok udoben kotiček, v katerem bo bral. Tako mu bo branje lažje in s časoma ga bo vzljubil;
• približati šolo otroku – ustvariti občutek domačnosti v učilnici.
Poleg vsega naštetega želim udejanjati medpredmetno povezovanje.

Koordinatorica projekta je bila Dejana Omerza.

Otroški parlament

Otroški parlament se izvaja v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, na srečanju le-tega pa izberejo predstavnike za regijski otroški parlament. Predstavniki z regijskega otroškega parlamenta predstavljajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Tema otroških parlamentov v šolskem letu 2018/19 je ponovno Šolstvo in šolski sistem.

Koordinatorica projekta je bila Tanja Šorgo Milutinović.

Trajnostna pot = moja izbira

Projekt Trajnostna pot = moja izbira je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte različnih področij trajnostnega razvoja. Nosilec projekta je društvo Sobivanje, projekt sofinancira Eko sklad, javni sklad RS.
Namen projekta je dograditi celostno znanje o vplivu prometa na okolje ter otroke in odrasle seznaniti z alternativnimi oblikami transporta in njihovimi prednostmi.

Koordinatorica projekta je bila Tina Košuta.

CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

CAP je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg
delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut.
V šolskem letu 2018/2019 bomo CAP program izvedli v vseh oddelkih od 1. do 4. razreda v 6. razredu ter 8. razredu.

Koordinator programa je bila Eneja Baloh.

Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja)

Vsak prvi ponedeljek v mesecu (pričetek oktobra) od 15.00 do 17.00 ure bo ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Lucija (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) v prostorih šole nudila svetovanje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani . . .
Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem, strokovnim delavcem.
Obvestilo o izvajanju posamezne delavnice bo objavljeno na spletni strani šole.

Koordinator programa je bila Tanja Vincelj.

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Je nepridobitni projekt , ki ga podpirajo MIZŠ ter Ministrstvo za pravosodje. Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti namen projekta pa je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.
V okviru projekta bo izvedena delavnica in postavitev razstave.

Koordinator projekta je bila Nina Grabljevec.

Kompost gre v šolo – kompostiranje je več kot recikliranje

Zadnje raziskave kažejo, da nam kot »odmetovalni« družbi primanjkuje znanja o pravilnem kompostiranju in da namesto komposta pretirano uporabljamo umetna gnojila in substrate. Projekt Kompost gre v šolo – kompostiranje je več kot recikliranje, sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru projekta bomo zaposlene in učence ozaveščali o pomenu kompostiranja za naše zdravje, za ohranjanje tal, blaženje podnebnih sprememb in krožno gospodarstvo.

Bralno tekmovanje »Berimo z Rovko Črkolovko«

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja.
Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja.
Organizirali smo torej bralno tekmovanje ne za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.
Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.
V sodelovanju s knjižnico Lucija bomo bralno tekmovanje izvedli v 6. razredu.

Koordinatorice bralnega tekmovanja so bile: Ana Horvat, Dragica Kocjančič, Polona Lilić in Maja Gržina Cergolj.

Udel 21

UDEL 21 je mednarodni projekt, ki je trajal tri leta. Nosilka projekta je bila Univerza v Perugi. V projekt je bilo vključenih sedem šol iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta je bil, kako v pouk integrirati učence različnih kultur.

Koordinatorici projekta sta bili Jezerka Beškovnik in Andreja Klančar.

www.udel21.eu

Dostopnost