Mednarodni projekti v šolskem letu 2023/24

Evropski šolski športni dan

Slovenija obeležuje dan slovenskega športa 23. september na ta datum se spominjamo prvič zaigrane slovenske himne na Olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000. Mednarodni projekt predstavlja mrežo šolskih športnih dnevov, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti. Ta dan naj bi vsi s svojo telesno dejavnostjo izrazili svoj odnos do športa, ki ima številne koristne učinke: krepi zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.

Koordinator projekta je Bojan Jerman.

Erasmus+

V šolskem letu 2021/22 smo bili sprejeti na razpisu Erasmus +, kjer smo dobili nepovratna sredstva. V času od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023 bomo na šoli izvajali projekt z naslovom Na poti k učinkovitemu pouku in učenju z razvijanjem digitalnih kompetenc učiteljev in premišljenim vključevanjem IKT v izobraževalni proces. V projektu sodeluje 9 učiteljev tako iz razredne kot predmetne stopnje, kjer so pokrita različna predmetna področja.

Člani projektnega tima smo si znotraj projekta zadali tri glavne cilje:

 • razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev z namenom učinkovitega vključevanja aplikacij in orodij v proces poučevanja in učenja pri različnih predmetnih področjih,
 • z vključevanjem digitalnih vsebin in IKT orodij razvijati osebni pristop pri poučevanju in učenju in
 • priprava načrta za razvoj digitalnih kompetenc na področju uporabe IKT za učence od 1. do 9. razreda. Za lažjo dosego ciljev in izpopolnjevanje našega trenutnega znanja na področju IKT, smo prijavili tri sklope aktivnosti:
 • udeležba vseh članov tima na različnih izobraževanjih znotraj EU,
 • gostovanje tujega strokovnjaka na šoli (Impara Digitale) in
 • sledenje na delovnem mestu na italijanski srednji šoli (ISIS A. Ponti Italija).

Znanje, ki ga bomo pridobili na izobraževanjih v tujini, bomo delili s člani projektnega tima in celotnim kolektivom.

Spletna stran projekta na naši šoli: erasmus.oslucija.eu

Koordinatorica projekta Nika Glavina.

Ekošola

S sodelovanjem v mednarodnem programu Ekošola bomo v šolskem letu 2023/2024 nadaljevali z izvajanjem kakovostnih vsebin in projektov. Projekti bodo zasnovani tako, da jih bo mogoče izvajati v sklopu rednega pouka, kot dopolnilno ali interesno dejavnost. Oblikovali bomo akcijski načrt katerega vsebine bomo procesno izvajali do konca meseca maja.

Vodilni tematski sklopi bodo:

 • Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost (Ozaveščanje in izobraževanje o podnebnih spremembah, opazovanje in raziskovanje narave),
 • Eko kviz,
 • Šolska vrtilnica,
 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Odpadkom dajemo novo življenje (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin),
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Hrana za tjavendan,
 • Misija Zeleni koraki (Pešbus), Letni delovni načrt 2023/24 [81]
 • Voda naše bogastvo in
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet.

Cilji, s katerimi bomo uresničevali program Eko – šole kot način življenja:

 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovanje med EKO-šolami doma, v okviru EU in širše

Z različnimi načrtovanimi dejavnostmi bomo razvijali spremembe v našem odnosu do okolja, še posebej zato, ker so ključni nosilci teh aktivnosti naši učenci. Zavedati se moramo, da lahko posameznik in skupnost veliko naredita za varovanje okolja ter prijazen danes in jutri. Koordinatorice projekta so Valentina Budak, Irena Dobec Srdoč,, Polona Lilić Veronika Marinac, Evi Petaroš, Franka Pilipović, Alenka Vončina Geršak.

Koordinatorice projekta so Valentina Budak, Irena Dobec Srdoč,, Polona Lilić, Veronika Marinac, Evi Petaroš, Franka Pilipović in Alenka Vončina Geršak

Šola sobivanja

Sobivanje-Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, gospodarskem, socialnem in kulturnem. Program vključuje različne projekte, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja: Spodbujamo prijateljstvo, Varno v vrtec in šolo, Ti meni danes, jaz tebi jutri, Živim zdravo, Slovenija-kot jo vidijo otroci, Energetsko znanje za odgovorno ravnanje.

Koordinatorice projekta so Tina Manfreda, Polona Lilić, Irena Susman, Ana Ravbar.

Pirati plastike

Pirati plastike je mednarodna kampanija, ki je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF) v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo ter slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Kampanija v vseh treh državah poteka od leta 2020 v okviru tria predsedstva Svetu Evropske unije. Cilj kampanije je okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi. V projektu učenci, učitelji in znanstveniki sodelujejo pri ovrednotenju mikroplastike v rekah in njihovih ustjih in tako prispevajo k boljšemu razumevanju okoljskih problemov.

Koordinatorica projekta je Nika Glavina.

Dostopnost