IP – Retorika

Šol. leto 2024/25

Retorika je izbirni predmet v 9. razredu. Je enoletni predmet, pri katerem učenci spoznajo veščino govorništva, tehnike in načine prepričevanja in argumentiranja, se seznanijo z različnimi oblikami prepričevanja in kako tvoriti (strukturirati) prepričevalni govor oziroma govorni nastop. Učenci se učijo samostojnega in kritičnega izražanja svojih stališč in spoštljivega odnosa do sogovorca.

Retorika je govorniška veščina, ki nas uči prepričljivega nastopanja pred manjšo ali večjo skupino ljudi (npr. vrstnikov v šoli) in tudi v javnosti. S spoznavanjem retorike se naučimo veščin oziroma tehnik, kako druge prepričati, kaj je prav, da je nekaj pravičnejše ali bolj pomembno od tistega, kar trdi, govori ali piše nekdo drug …

Retoriki kot izbirnemu predmetu je v šolskem letu namenjena ena ura na teden. Učenci lahko poznavanje retoričnih veščin učinkovito uporabljajo pri drugih šolskih predmetih in sicer v življenju. Učenci bodo pri retoriki pridobili dve/tri ocene, in sicer za govorni nastop, pripravljen na določeno temo, za poznavanje obravnavanih vsebin in/ali aktivno sodelovanje v debati na določeno temo.

Učenci pri urah retorike spoznavajo:

  • nastanek in zgodovino retorike,
  • zakaj se je koristno učiti veščin govorništva,
  • etiko dialoga,
  • kaj je argumentacija,
  • razliko med dobrimi in slabimi argumenti,
  • retorične tehnike in sestavne dele le-teh,
  • kako lahko oblikujejo prepričljive govore, govorne nastope,
  • kako pomembna je (pred)priprava na govorni nastop …

Poleg ustaljenih oblik in metod dela se bomo pri pouku retorike učili posameznih veščin s sodelovalnim učenjem, igro vlog, pripravili debato … Pouk retorike bo sledil načelom medpredmetnega povezovanja, in sicer s slovenščino, z zgodovino …

Dostopnost