IP – Urejanje besedil

Šol. leto 2024/25

Število ur/tedensko: 1

Kratek opis predmeta:
Pri predmetu Urejanje besedil učenci pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti. Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Cilji predmeta:

  • predstaviti informacijo z več podatki in našteti različne načine zapisa podatkov,
  • razlikovati programsko in strojno opremo računalnika in opisati njune naloge,
  • našteti enote strojne opreme računalnika, razložiti, zakaj jih uporabljamo, in opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo njihovo kakovost,
  • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
  • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati,
  • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati,
  • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
  • shraniti izdelek na disk in ga natisniti

Načini pridobivanja ocen:
Pri predmetu Urejanje besedil učenec dobi tri ocene in sicer:

  • V prvem redovalnem obdobju učenec dobi 2 oceni in sicer eno oceno iz poznavanje zgradbe računalnika, kaj so informacije in podatki….. in eno iz oblikovanja dokumenta po vzorcu v programu MS Word
  • V drugem redovalnem obdobju dobi učenec oceno iz oblikovanja samostojne seminarske naloge v programu MS Word

Pri ocenjevanju niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Način izvajanja in poučevanje predmeta:
Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Vso gradivo, ki ga potrebujejo pri delu je na voljo v spletni učilnici šole.

Dostopnost