Vzgoja za medije, tisk in internet

Šol. leto 2023/24

OPREDELITEV PREDMETA (poteka eno uro na teden)

Vzgoja za medije – tisk in internet učencem omogoča dostop do medijev, nauči jih  analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (novinarska besedila, oblikovanje posnetkov, analize spletnih vsebin itd.). Predmet medijsko opismenjuje učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Učenci bodo pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih prejemnikov izoblikovale v aktivne, kritično razmišljujoče osebe.

Predmet tisk in internet je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska in spleta. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, zabavne vsebine, fotografije, video, film, glasba, internet, znajo razlikovati oglaševanje od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga ustvarjajo.

CILJI PREDMETA

Učenci pri pouku kritično analizirajo, ocenjujejo  in izdelujejo raznovrstne medijske oblike, se informacijsko in funkcionalno opismenjujejo in uporabljajo medioteke. Med urami analizirajo lastne navade spremljanja medijev, odpravljajo morebitno medijsko zasvojenost in se naučijo ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočila. Predmet poudarja, da je pomembno biti aktivni državljan. Učenci urijo komunikacijske veščine, sposobnost ločevanja realnosti in fikcije, sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja, sposobnost sprejemanja različnih mnenj. Spoznajo delovanje medijskih institucij (kdo sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za kakšno vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (kako se sporoča), medijskega jezika (kako vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (kdo in kako sprejema medijska sporočila) spoznajo, da mediji: 1. konstruirajo realnost, 2. delujejo po lastnih kodah, pravilih in oblikah, 3. posredujejo ideološka in vrednostna sporočila, 4. delujejo pretežno po tržnih načelih, 5. posredujejo sporočila občinstvu, ki jih subjektivno interpretira v praksi spoznajo, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih.

IZVAJANJE

Izbirni predmet vzgoja za medije – tisk se izvaja enkrat tedensko, in sicer eno šolsko uro.

MERILA ZA VREDNOTENJE IN ZAPISOVANJE DOSEŽKOV UČENCEV (OCENJEVANJE) PRI IZBIRNEM PREDMETU VZGOJA ZA MEDIJE TISK

Preverjanje in ocenjevanje

Vrednotijo in ocenjujejo se izdelki v obliki predstavitve, govornega nastopa, novinarskega izdelka, posnetka, in sicer skladno z določeno učno vsebino.

Ocenjevanje poteka po končani nalogi. Pri ocenjevanju posameznega izdelka se upoštevajo kriteriji, ki izhajajo iz posamezne predstavitve, in so učencem znani pred začetkom dela oziroma iz splošnih opisnih kriterijev. Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu, zato učitelj vrednoti učenčevo dejavnost v celotnem učnem procesu.

 

Dostopnost