Vzgoja za medije – tisk

OPREDELITEV PREDMETA (poteka eno uro na teden)

Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo obravnavala kot enoletni sklop: TISK, RADIO, TELEVIZIJA. Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim enoletnim sklopom ali pa katerega preskočijo. Vsak izbirni sklop lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole po eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno. Učenci, ki bodo izbrali predmet Vzgoja za medije vsa tri leta, si bodo iz tem, ki se ponavljajo, pridobili poglobljeno znanje.

Vzgoja za medije – tisk učencem omogoča dostop do medijev, nauči jih analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (časopis, iskanje po internetu itd.). Predmet medijsko opismenjuje učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale v aktivne državljane.

Predmet tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj časopis.

CILJI PREDMETA

Učenci pri urah predmeta kritično analizirajo, ocenjujejo in izdelujejo raznovrstne medijske oblike. Se informacijsko in funkcionalno opismenjujejo in uporabljajo medioteke. Med urami analizirajo lastne navade spremljanja medijev, odpravljajo morebitno medijsko zasvojenost in se naučijo ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočila. Predmet poudarja, da je pomembno biti aktivni državljan, ne le pasivni potrošniki in razvijati lastnosti. Učenci urijo komunikacijske veščine, sposobnost ločevanja realnosti in fikcije, sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja, sposobnost sprejemanja različnih mnenj. Spoznajo delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila) Spoznajo, da mediji: 1. konstruirajo realnost, 2. delujejo po lastnih kodah, pravilih in oblikah, 3. posredujejo ideološka in vrednostna sporočila, 4. delujejo pretežno po tržnih načelih, 5. posredujejo sporočila občinstvu, ki jih subjektivno interpretira V praksi spoznajo, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih.

IZVAJANJE

Izbirni predmet vzgoja za medije – tisk se izvaja enkrat tedensko, in sicer eno šolsko uro.

MERILA ZA VREDNOTENJE IN ZAPISOVANJE DOSEŽKOV UČENCEV (OCENJEVANJE) PRI IZBIRNEM PREDMETU VZGOJA ZA MEDIJE TISK

Preverjanje in ocenjevanje

Vrednotijo in ocenjujejo se izdelki v obliki referata, govornega nastopa, novinarskega izdelka, posnetka, in sicer skladno z določeno učno vsebino.

Ocenjevanje se vrši ob končani nalogi. Pri ocenjevanju posameznega izdelka se upoštevajo kriteriji, ki izhajajo iz posamezne predstavitve in so učencem znani pred začetkom dela oziroma iz splošnih opisnih kriterijev. Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu, zato učitelj vrednoti učenčevo dejavnost v celotnem učnem procesu.

Dostopnost