Življenje človeka na zemlji

ŠT. UR

 • TEDENSKO: 1
 • LETNO: 35

KRATEK OPIS PREDMETA:

Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI je enoletni predmet, namenjen učencem 8. razreda
v obsegu 35 ur. Pri izbirnem predmetu sta poudarjena odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Poudarek je na zanimivostih in razlikah med posameznimi območji.

Učenci bodo pri predmetu:

 • razširili osnovno znanje o geografskih pojavih ter procesih v svetu,
 • razširjali prostorske predstave o svetu,
 • podrobneje spoznavali načine prilagajanja človeka različnim podnebnim in drugim naravnim pogojem,
 • spoznavali negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin,
 • spoznali načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije,
 • spoznavali značilnosti, navade in načine življenja ljudi na izbranih območjih sveta,
 • se urili v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in njihovih geografskih razmer,
 • pridobljeno znanje in ugotovitve znali ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti.

Vsebine, ki jih bomo obravnavali:

 • TROPSKI IN DEŽEVNI GOZDOVI NA ZEMLJI,
 • PUŠČAVSKI IN POLPUŠČAVSKI SVET, SOŽITJE ČLOVEKA IN NARAVE,
 • MONSUNSKA OBMOČJA – NAJGOSTEJE NASELJENA OBMOČJA NA ZEMLJI,
 • ŽIVLJENJE NA POTRESNIH OBMOČJIH,
 • VULKANIZEM IN ČLOVEK,
 • ČLOVEK IN GORSKI SVET,
 • NARAVA IN ŽIVLJENJE LJUDI V POLARNIH OBMOČJIH,
 • IZBIRNE VSEBINE.

Učenci bodo pri pouku uporabljali različne vrste literature in podatkovnih virov (razpredelnice, grafični
prikazi, internet, videoposnetki). Na podlagi pridobljenega gradiva bodo naredili projektno nalogo in pripravili potopisno predavanje. Določene vsebine bomo poskušali obdelati tudi z delom na terenu.

NAČINI OCENJEVANJA:

Oceno si pridobite trikrat v šolskem letu:

 • Raziskovalna naloga (dvakrat)
 • Potopisno predavanje
Dostopnost