Gledališki klub

Šol. leto 2023/24

7., 8. in 9. razred

Vsebina

Pri predmetu gledališki klub učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo – berejo krajša dramska besedila ter ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno identiteto. Spoznavajo in se preizkusijo v različnih gledaliških in lutkovnih predstavah: mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče.

S pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini. V skupini pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil, ogledajo si predstavo/-e, se o njej/njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti. Razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru.

S pomočjo učitelja pripravljajo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev, ustvarijo lutkovnega dogodek za mlade. Pridobivajo temeljne gledališkoteoretične pojme, poglabljajo literarnovedno znanje, povezano z dramatiko. Predvidijo odrsko osvetlitev ter glasbo in zamisli v okviru možnosti izvedejo. Iizdelajo spremna besedila: plakat, gledališki list, kritiko.

Način dela

Gledališki klub je predmet, kjer učenci pogosto sodelujejo v dvojicah ali skupini. Pisanje scenarijev kot podlage različnih uprizoritev zahteva delitev dela med učenci, zato je pouk sodelovalen. Učenci se pogosto samo odločajo, kakšna bo njihova vloga v skupini., npr ali skrbijo za glasbo, skrbijo za šminko, imajo glavno vlogo, imajo stransko vlogo…

Gledališki nastopi učencev bodo lahko včasih tudi v popoldanskem času, saj naj bi učenci nastopali v knjižnici, na šolskih proslavah, v domu starejših občanov …

Učenci bodo morali memorizirati besedilo svoje vloge.

Ocenjevanje

Učenci bodo ocenjeni trikrat, in sicer iz projektnega dela.

  1. Igra ob tednu otroka: memorizacija in igra (oktober).
  2. Praznična predstava: memorizacija, ustvarjanje igre in igra (december).
  3. Igra ob 8. marcu: sodelovanje ob nastnaku in/ali uprizoritvi predstave (februar)
Dostopnost