O šoli

Naziv: OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA
Naslov: Fazan 1 6320 Portorož
Matična številka: 5089174000
Davčna številka: 11997907
Transakcijski račun: 0110 0600 8344 836
Spletna stran šole: www.oslucija.si

PODRUŽNIČNA ŠOLA V STRUNJANU Strunjan 35 6320 Portorož
Telefonska številka: 05 67 82 131

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). 40.- 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 24. redni seji dne 26. oktobra 2017 sprejel naslednji ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LUCIJA.

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Lucija.
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Scuola elementare Lucia.
Sedež zavoda je: Fazan 1, Portorož.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Lucija.
V sestavo OŠ Lucija sodijo:
– matična osnovna šola, Fazan 1, Lucija in
– podružnična osnovna šola, Strunjan 35, Strunjan.

Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Lucija, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Koper na registrskem vložku št. 1/02133/00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Šolski okoliš

Matične šole
Šolski okoliš Osnovne šole Lucija obsega območja oziroma naselja: Lucija in Strunjan.
Šolski okoliš matične šole obsega naselje Lucija, ki zajema Bazoviško ulico, Cesto solinarjev, Čokovo ulico, Fazan, Fazansko ulico, Garibaldijevo ulico, Kajuhovo ulico, Kampolin, Kogojevo ulico, Kosmačevo ulico, Kosovelovo ulico, Kozinovo ulico, Liminjan, Liminjansko cesto, Lucan, Obalo od hišne št. 91 do 144H, Podvozno cesto, Pot k izviru, Semovo ulico, Senčna pot hišne št. 82, 84, 85, 85A, 86, 87, 89, 89A, 91 in 93, Šolsko ulico, Ukmarjevo ulico, Ulico borcev NOB, Ulico Božidarja Jakca, Ulico Istrskega odreda, Ulica XXX. divizije, Vinjole, Vojkovo ulico ter del Seče od hišne št. 1 do 36, od hišne št. 42 do 42D, od hišne št. 53 do 55A, od hišne št. 71 do 89, od hišne št. 104 do 109, od hišne št. 119 do 119A in od hišne št. 121 do 204.

Podružnične šole
Šolski okoliš podružnične šole zajema naselje Strunjan, in sicer od hišne št. 1 do 153.
Mejno območje rešuje zavod sporazumno glede na racionalno oblikovanje oddelkov, v okviru normativov ter v skladu z zakonom. Mejno območje med matično enoto in podružnično šolo zavod rešuje čim bolj racionalno v okviru matične enote v Luciji.

 

Dostopnost