Projekti

Mednarodni projekti

Eko šola

Z vključitvijo v mednarodni program Ekošola bomo v šolskem letu 2018/2019 vpeljali kakovostne vsebine in projekte. Projekti bodo zasnovani tako, da jih bo mogoče izvajati v sklopu rednega pouka, kot dopolnilno ali interesno dejavnost. Oblikovali bomo akcijski načrt katerega vsebine bomo procesno izvajali do konca meseca maja. Vodilni tematski sklopi bodo odpadki, voda, energija in podnebne spremembe. S konkretnim delom bomo uresničevali cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Temelj delovanja je metodologija 7 korakov, na katerih temelji program EKO-šol.
1. Vzpostavitev in delovanje EKO-odbora
2. Okoljski pregled
3. EKO-akcijski načrt
4. Merjenje in nadzorovanje
5. Vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt
6. Obveščanje in ozaveščanje ter
Cilji, s katerimi bomo uresničevali program Eko – šole kot način življenja:
• vzgoja za okoljsko odgovornost,
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
• povezovanje med EKO-šolami doma, v okviru EU in širše.
Z različnimi načrtovanimi dejavnostmi bomo razvijali spremembe v našem odnosu do okolja, še posebej zato, ker so ključni nosilci teh aktivnosti naši učenci. Zavedati se moramo, da lahko posameznik in skupnost veliko naredita za varovanje okolja ter prijazen danes in jutri.

V mesecu maju bomo z zaključnim sestankom EKO-tima evalvirali izvedene aktivnosti, dejavnosti, projekte in natečaje. Oblikovali in oddali bomo zaključno poročilo o delu EKOšole v šolskem letu 2018/19.

Koordinatorice projekta so Veronika Marinac, Eneja Baloh, Polona Lilić.

Spletna stran: sites.google.com/view/ekobuke/

Pobratene občine

Občina Piran je pobratena z enajstimi različnimi občinami. Vsaka šola v piranski občini je pobratena z dvema šolama iz pobratenih občin. Občina Piran vsako leto ob občinskem prazniku organizira prireditev z naslovom Dan pobratenih občin. Naslov letošnje prireditve je Pošlji mi razglednico. Prireditev bo na Tartinijevem trgu v petek, 28. 9. 2018.

Koordinatorica projekta je Jana Pelicon.

Nacionalni projekti

Rastem s knjigo

je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture. Vanj so vključeni učenci 7. razreda.
Cilji projekta so:
• spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,
• promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
• spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in obiskovanja splošnih knjižnic.

Koordinatorica projekta je Dragica Kocjančič.

Noč knjige

je nacionalni projekt, ki se odvija vsako leto 21. aprila ob svetovnem dnevu knjige. Vanj bodo vključeni učenci 1. razreda, ki bodo do 19. aprila opravili bralno značko.
Noč knjige ima poslanstvo obsijati pozabljeno in čudovito notranje bistvo. Svet se spreminja in prebuja s knjigo v roki. Z branjem prižigamo luč prihodnosti.
Cilj projekta:
o v središče slovenske javnosti in medijev postaviti knjigo v vseh njenih tradicionalnih in sodobnih oblikah.

Koordinatorice projekta učiteljice 1. razreda.

Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS)

V okviru javnega razpisa za izbor Operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, smo se kot sodelujoči zavod vključili v projekt SIMS.
V petletnem obdobju bodo s strani konzorcijskega partnerja nudene aktivnosti programa SIMS, ki se bodo na naši šoli izvajale brezplačno tako za učitelje kot učence. Aktivnosti se bodo izvajale na dveh ravneh:
• neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
• usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev.
• Pričakovani rezultati projekta so:
• izvedba aktivnosti programa SIMS, vzpostavljen tim strokovnih delavcev,
• izvedba različnih elevacijskih aktivnosti,
• predstavitve in objave v različnih medijih in različnih izobraževalnih in promocijskih dogodkih,
• izvedba 5-ih strokovnih srečanj.

Koordinatorica projekta je ravnateljica Tanja Vincelj.

Šolski projekti

Projekt Povej

Namen projekta je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco do nasilja ter otroke opolnomočiti, jih poučiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema.

Izvajalci projekta so vsi zaposleni na šoli.

Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali štiri zbiralne akcije starega papirja in plastičnih zamaškov. Zbiranje papirja in zamaškov poteka v vseh razredih. Zbrani denar bo namenjen šolskemu skladu. Razred, ki se bo ob koncu šolskega leta izkazal z največjo zbrano količino papirja, bo nagrajen.

Izvajalci so razredniki in vsi učenci, še posebej prostovoljci, hišnika.

Teden otroka

V šolskem letu 2020/21 bomo obeležili teden otroka, ki bo potekal v času od 5. 10. do 11. 10. V tem tednu bomo popestrili pouk z različnimi dejavnostmi, organizirali dneve dejavnosti ter popestrili dogajanje v času rekreativnih odmorov.

V letošnjem letu poteka praznovanje 30-letnice delovanja TOM Telefona, zato bomo Teden otroka posvetili tej obletnici in bo potekal pod geslom Odgovor je pogovor.

Izvajalci so vsi učitelji.

Prostovoljstvo – UPS

Prostovoljstvo kot samostojni šolski projekt vključuje različne dejavnosti učencev od 5. do 9. razreda in njihovih mentoric na naši šoli, in sicer:

  • UPS (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj) od ponedeljka do petka v času PU ter
    med 13. in 14. uro,
  • sodelovanje s šolsko skupnostjo, eko krožkom
  • vključevanje v posamezne skupine OPB in
  • različne humanitarne in druge akcije (npr. zbiranje papirja …),
  • sodelovanje na natečajih (npr. Slovenske filantropije – Junaki našega časa, na razpisu MSS …) in
  • sodelovanje v drugih projektih, razpisanih s strani humanitarnih društev.

Cilj šolskega projekta Prostovoljstvo – UPS je delovati dobrodelno na vseh področjih življenja in dela na šoli, preživljati čim bolj kakovostno prosti čas v družbi svojih vrstnikov, nuditi učno pomoč sošolcem (predvsem pri pisanju domačih nalog) in mlajšim učencem naše šole, spodbujati medgeneracijsko druženje (k sodelovanju bomo povabili učitelje, starše, stare starše skratka vse, ki jim je prostovoljstvo vrednota), skrbeti za čisto okolje.

Mentorice: Ana Horvat, Polona Lilić, Danijela Jelisavac, Tina Manfreda.

Koordinatorici projekta sta Ana Horvat in Polona Lilić

Pretekli projekti

Učilnica v naravi

Ob zavedanju, da je narava naša največja učiteljica in vrt učilnica življenja, smo se odločili, da bomo poučevanje večkrat preselili na prosto. Osnovni cilj projekta je učenke in učence s pomočjo učilnice v naravi pripeljati korak bliže k bolj celostnemu dojemanju svojega oz. šolskega okolja, ki nudi odlično izhodišče za igro, odkrivanje neznanega in učenje. Kakovost pouka v učilnicah znotraj šole se bomo trudili nadgraditi z obiski Mahničevega vrta in drugih naravnih okolij ter na ta način razvijali otroško zvedavost in zdrav odnos do narave.
Cilji projekta so:
• spodbujanje raziskovalnega in problemskega učenja,
• krepitev učenčevega spremljanja zaznavanja procesov v naravi,
• pridobivanje materiala za pouk,
• terapevtska dejavnost za učence z odločbami.

Koordinatorica projekta je Veronika Marinac.

Multisenzorno poučevanje in učenje

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Koper, smer inkluzivna pedagogika, bomo drugo leto izvajali pilotski projekt Multisenzorno (veččutno) poučevanje.
Cilji projekta:
• timsko poučevanje (študent inkluzivne pedagogike in učitelj), pri katerem se uporabljajo vsa čutila v vseh možnih situacijah za vse učence,
• učenci sprejemajo vsebino pouka preko različnih čutilnih receptorjev,
• učna snov je podana na različne načine s sodelovanjem dveh učiteljev, ki imata različne kompetence – učitelj razrednega pouka in učitelj inkluzivne pedagogike.

Koordinatorice projekta so Dejana Omerza, Irena Dobec Srdoč in Irena Susman.

Zlati sonček

V okviru projekta Zlati sonček učenci prvega triletja (VIO) pridobivajo določene sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge dobijo medaljo oziroma priznanje.

Izvajalci projekta so učitelji športa.

Čajanka

S projektom želim:
• izboljšati in spodbuditi komunikacijo med otroki s pogovori, branjem, z igro vlog, in sicer na poseben in drugačen način (čajanka);
• naučiti učence primerne komunikacije in vedenja na različnih mestih (knjižni kotiček z oblazinjenimi sedeži v učilnici);
• navajati na upoštevanje pravil, ki veljajo za kotiček;
• približati branje – otrok raje in lažje bere na primernih površinah, kjer se počuti dobro, domače in kjer mu je udobno;
• približati branje otrokom, ki imajo težave pri branju. Priporočilo strokovnjakov za branje je, naj ima otrok udoben kotiček, v katerem bo bral. Tako mu bo branje lažje in s časoma ga bo vzljubil;
• približati šolo otroku – ustvariti občutek domačnosti v učilnici.
Poleg vsega naštetega želim udejanjati medpredmetno povezovanje.

Koordinatorica projekta je Dejana Omerza.

Otroški parlament

Otroški parlament se izvaja v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, na srečanju le-tega pa izberejo predstavnike za regijski otroški parlament. Predstavniki z regijskega otroškega parlamenta predstavljajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Tema otroških parlamentov v šolskem letu 2018/19 je ponovno Šolstvo in šolski sistem.

Koordinatorica projekta je Tanja Šorgo Milutinović.

Trajnostna pot = moja izbira

Projekt Trajnostna pot = moja izbira je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte različnih področij trajnostnega razvoja. Nosilec projekta je društvo Sobivanje, projekt sofinancira Eko sklad, javni sklad RS.
Namen projekta je dograditi celostno znanje o vplivu prometa na okolje ter otroke in odrasle seznaniti z alternativnimi oblikami transporta in njihovimi prednostmi.

Koordinatorica projekta je Tina Košuta.

CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

CAP je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg
delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut.
V šolskem letu 2018/2019 bomo CAP program izvedli v vseh oddelkih od 1. do 4. razreda v 6. razredu ter 8. razredu.

Koordinator programa je Eneja Baloh.

Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja)

Vsak prvi ponedeljek v mesecu (pričetek oktobra) od 15.00 do 17.00 ure bo ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Lucija (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) v prostorih šole nudila svetovanje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani . . .
Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem, strokovnim delavcem.
Obvestilo o izvajanju posamezne delavnice bo objavljeno na spletni strani šole.

Koordinator programa je Tanja Vincelj.

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Je nepridobitni projekt , ki ga podpirajo MIZŠ ter Ministrstvo za pravosodje. Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti namen projekta pa je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.
V okviru projekta bo izvedena delavnica in postavitev razstave.

Koordinator projekta je Nina Grabljevec.

Kompost gre v šolo – kompostiranje je več kot recikliranje

Zadnje raziskave kažejo, da nam kot »odmetovalni« družbi primanjkuje znanja o pravilnem kompostiranju in da namesto komposta pretirano uporabljamo umetna gnojila in substrate. Projekt Kompost gre v šolo – kompostiranje je več kot recikliranje, sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru projekta bomo zaposlene in učence ozaveščali o pomenu kompostiranja za naše zdravje, za ohranjanje tal, blaženje podnebnih sprememb in krožno gospodarstvo.

Bralno tekmovanje »Berimo z Rovko Črkolovko«

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja.
Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja.
Organizirali smo torej bralno tekmovanje ne za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.
Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.
V sodelovanju s knjižnico Lucija bomo bralno tekmovanje izvedli v 6. razredu.

Koordinatorice bralnega tekmovanja so: Ana Horvat, Dragica Kocjančič, Polona Lilić in Maja Gržina Cergolj.

Udel 21

UDEL 21 je mednarodni projekt, ki je trajal tri leta. Nosilka projekta je bila Univerza v Perugi. V projekt je bilo vključenih sedem šol iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta je bil, kako v pouk integrirati učence različnih kultur.
Koordinatorici projekta sta bili Jezerka Beškovnik in Andreja Klančar.

www.o-lucija.kp.edus.si/udel21

www.udel21.eu

(Skupno 777 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost