Nemščina

Šol. leto 2023/24

Opredelitev predmeta:

Večjezičnost je ena temeljnih vrednot Evropske unije. V našem okolju pa postaja vse pomembnejše znanje nemščine, saj predstavlja dodano vrednost na trgu dela in mladim omogoča, da bodo konkurenčni svojim vrstnikom doma in znotraj Evrope pri iskanju zaposlitve.

Skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah.

Usposabljajo se za navezovanje stikov, za komuniciranje, predvsem z vrstniki.

Učenci skozi igrive, a realne situacije, z ogledi kratkih filmov, glasbe, projektnega dela usvajajo besedišče in stavčne strukture v nemščini in jih lažje ter dolgoročno ponotranjijo.

Cilji:

Razumeti in ustvarjati krajša besedila vezana na učne teme.

Znati se predstaviti in govoriti o prijateljih.

Razumeti navodila in se nanje odzivati.

Ogledati si nemško govoreči film v kinu.

Obiskati nemško govorečo deželo.

Spoznati dežele in kulturo nemškega govornega področja.

Pripraviti preprosto jed tipično za Avstrijo.

Ocenjevanje:

Znanje se ocenjuje dvakrat v ocenjevalnem obdobju: pisno in ustno.

Dostopnost