Literarni klub

OPREDELITEV PREDMETA (poteka eno uro na teden)

Literarni klub je enoletni izbirni predmet iz sklopa predmetov, ki nadgrajujejo predmet slovenščina. Literarni klub se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem s šolskim novinarstvom, s tujimi jeziki, z zgodovino, geografijo, posredno pa tudi s tekmovanjem v znanju materinščine (Cankarjevo tekmovanje) in z Bralno značko. Učenci bodo spoznavali raznovrstno slovensko in svetovno mladinsko književnost in književnost za odrasle. O prebranem se bodo pogovarjali, predstavljali in utemeljevali bodo svoja stališča. Učenci bodo ustvarjali doživljajska in domišljijska besedila. Pisali bodo o svojem literarno-estetskem doživljanju književnosti (dnevnik branja) ter strokovna in publicistična besedila o književnosti. Učenci bodo svoja besedila prebirali, urejali in objavljali v razredni ali šolski literarni publikaciji, sodelovali bodo na literarnih natečajih.

CILJI PREDMETA
Učenci razvijajo pozitiven odnos do književnosti, ob branju si oblikujejo osebnostno in narodno identiteto, s spoznavanjem drugih kultur si širijo svoje obzorje in si privzgajajo strpen odnos do njih, gojijo svoje posebne književne interese (npr. tematske ali /žanrske), razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih književnih zvrsti, sprejemajo umetnostna besedila in jih vrednotijo, o svojih presojah in do/ivljanju prebranega govorijo ter pišejo, razlikujejo umetni[ko in trivialno književnost, pišejo strokovna in publicistična besedila o književnosti (npr. gradiva za literarno mapo), ustvarjalno se odzivajo na prebrano (npr. jezikovne igre, posnemanje, preobračanje), upovedujejo svoje stvaritve domišljijskih svetov.

IZVAJANJE
Izbirni predmet književni klub se izvaja enkrat tedensko, in sicer eno šolsko uro.
MERILA ZA VREDNOTENJE IN ZAPISOVANJE DOSEŽKOV UČENCEV (OCENJEVANJE) PRI IZBIRNEM PREDMETU KNJIŽEVNI KLUB

Preverjanje in ocenjevanje
Vrednotijo in ocenjujejo se izdelki v obliki referata, govornega nastopa, vodenje in sodelovanja v pogovoru, in sicer skladno z določeno učno vsebino.
Ocenjevanje se vrši ob končani nalogi. Pri ocenjevanju posameznega izdelka se upoštevajo kriteriji, ki izhajajo iz posamezne predstavitve in so učencem znani pred začetkom dela oziroma iz splošnih opisnih kriterijev. Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu, zato učitelj vrednoti učenčevo dejavnost v celotnem učnem procesu.

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost