NIP UMETNOST (glasbena)

OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE

Učenci:

 • oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal),
 • poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine (izbor izvajalskega sestava ter izvajalskega programa izhaja iz želja, sposobnosti, spretnosti in znanj učencev), zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli,
 • se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v partiturah, zapisujejo glasbene zamisli),
 • s sodobnimi glasbenimi mediji ozvočijo različne vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske proslave, produkcije).

STANDARDI ZNANJA

Učenec:

 • se aktivno udejstvuje v kulturno-umetniških dejavnostih, nastopih, dogodkih, proslavah v ožjem in širšem šolskem okolju,
 • med šolskim letom izkaže napredek in razvoj v umetniškem ustvarjalnem izražanju oz. ju je ob koncu šolskega leta sposoben predstaviti s kratkim prikazom celoletnega dela,
 • v skladu z načrtovanim izborom umetniškega področja in cilji na tem področju interpretira kulturno-umetniške vsebine,
 • izrazi svoje estetsko doživetje,
 • ustvarjalno izraža svoja doživetja in predstave v besedni, gibalni, glasbeni, likovni in digitalni komunikaciji,
 • pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za kulturno-umetniško izražanje,
 • se vede kulturno, je sposoben sodelovalnega dela v skupini ter izkazuje korekten odnos do drugih.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

Pri predmetu umetnost – GLASBENO USTVARJANJE učenčevo znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami glede na opredeljene cilje in standarde v učnem načrtu. Ocenjujemo npr. učenčeve ustne
odgovore, glasbene, praktične in druge izdelke, projektno delo, nastope učencev, napovedovanje in druge dejavnosti.

Dostopnost