Likovno snovanje v preteklosti – Oblika in slog

Šol. leto 2023/24

CILJI

Učenci:

  • spoznajo raznovrstnost likovnih podob in načinov izražanja skozi zgodovino,
  • razvijajo občutek za razvoj likovne umetnosti skozi čas,
  • spoznajo temeljne značilnosti ustvarjanja posameznih obdobji,
  • razvijajo aktivno opazovanje likovnih stvaritev,
  • oblikujejo predstavitve posameznih obdobji v obliki izdelkov.

OPIS

Izbirni predmet Oblika in slog je namenjen učencem, ki jih zanima likovna umetnost in likovno izražanje. Učenci pri predmetu spoznajo pomembne umetniške stvaritve, ki so zaznamovale določeno obdobje in na dano temo oblikujejo izdelek. Pri tem poglabljajo že pridobljeno znanje iz rednega pouka likovne umetnosti. S spoznavanjem in analizo umetniških del širijo obzorje likovnega sveta.

Predmet zajema 35 ur. Pouk poteka enkrat na teden v likovni učilnici, v računalniški učilnici in v galeriji.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se izdelki, ki so oblikovani skladno z določeno učno vsebino. Upoštevajo se kriteriji, ki izhajajo iz posamezne naloge. Vrednoti se rešitev problema, likovna izvedba in odzivnost učenca.

Dostopnost