Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je namenjen učencem 9. razreda. Predmet je enoleten in obsega 35 ur letno (ena ura na teden).
Namenjen je raziskovanju domačega kraja in spoznavanju posebnosti življenja v njem, zato bomo v okviru le tega na različne načine spoznavali življenje v Luciji in njeni ožji ter širši okolici.

Splošni cilji izbirnega predmeta:

Učenci:

 • razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter procesih v domačem kraju predvsem s študijem primerov,
 • razširjajo prostorske predstave o domači deželi,
 • spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja,
 • spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja
 • naravnega okolja za prihodnje generacije,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • spoznavajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih Slovenije in presegajo predsodke ter stereotipe
 • urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti neposrednega opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v uporabi kartografskega in drugega gradiva ter v dokumentiranju ugotovljenega in opazovanega,
 • znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Vsebine:

 1. Naravnogeografske značilnosti domačega kraja (geološka zgradba, relief, prsti, rastlinstvo,
  vodovje)
 2. Družbenogeografske značilnosti domačega kraja (prebivalstvo, naselja, gospodarstvo,
  oskrba, promet)
 3. Varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine v domačem kraju in njegovi okolici
 4. Priprave na tekmovanje iz znanja geografije.

Določeno število ur bomo izvedli ob raziskovanju s pomočjo knjig, revij, interneta … (izdelovanje plakatov, maket, prospektov), največ pa s pomočjo terenskega dela (kartiranje, opazovanje, anketiranje, merjenje, nabiranje in analiziranje vzorcev …).

Pouk pri predmetu je usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno). Učenci s terenskim in raziskovalnim delom raziskujejo konkretno domače okolje, kar je pri rednem pouku težje izvedljivo.
Ocene bodo učenci pridobivali ob predstavitvi plakatov, analiz, seminarjev in terenskega dela.

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost