Španščina 3

Šol. leto 2023/24

Izbirni predmet španščina 3 je predmet, ki se izvaja v 9. razredu dve uri tedensko v obsegu 70 ur.

Splošni cilji predmeta – razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja in komunikacije – Razvijanje komunikacijskih spretnosti, usvajanje besedišča in jezikovnih struktur, ki se skozi različne učne vsebine razvijajo in poglabljajo – spoznavanje dežel španskega govornega področja.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja – ustne (vodeni dialogi, igra vlog, delo v skupini,…) – pisne (pisno ocenjevanje znanja, priprava in predstavitev projektov na znano temo,..).

Kako poteka učenje španskega jezika? Pri pouku učenci razvijajo štiri poglavitne sposobnosti tujega jezika. S pomočjo iger vlog, dialogov, spominskih iger, poslušanja in petja španskih pesmi ter komuniciranjem z učiteljico usvajajo španski jezik. Učenci v tretjem letu učenja španščine poglobijo in nadgradijo znanje ter spoznajo dodatno besedišče iz različnih tematskih sklopov.

Slovensko društvo učiteljev španščine organizira tudi tekmovanje iz znanja španščine za osnovnošolce »A ver si lo sabes«, učenci lahko tekmujejo tudi za špansko bralno značko »EPI lecturas« ter sodelujejo na španskem festivalu osnovnošolcev, ki se vsako leto odvija na eni izmed osnovnih šol. Obenem si učenci ogledajo tudi mladinski španski/ hispanoameriški film v kinu.

Potek dela:

Učenje bo izhajalo iz vsakdanjih situacij in potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Temeljilo bo na sodobnih dinamičnih metodah poučevanja kot so: različne jezikovne in didaktične igre, dialogi, delo v parih ali manjših skupinah, igranje vlog, poslušanje glasbe, analiza video posnetkov, spoznavanje pregovorov, reševanje ugank, branje anekdot in krajših zgodb, ustna predstavitev preprostejših projektnih nalog, ter raziskovanje španskih spletnih strani,… Učenci bodo predvsem preko igre in komunikacije razumeli ter oblikovali govorna sporočila in besedila v osnovnih okoliščinah sporazumevanja, ter tudi spoznavali osnove pravopisa in jezika. Poleg tega, se bodo učenci seznanili z osnovnimi podatki o geografiji, zgodovini, kulturi, tradiciji, o običajih in navadah Španije in Latinske Amerike, z njihovo glasbo in folkloro. Na kulinarični delavnici bodo učenci pripravili tudi preproste španske jedi. 

Dostopnost