Turistična vzgoja

TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda in obsega 35 ur. Temeljni namen predmeta je razviti pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Učenci bodo pri predmetu turistična vzgoja:

  • na primeru domačega kraja spoznavali turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije,
  • se seznanili z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju in v Sloveniji,
  • spoznavali in vrednotili naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju,
  • se vključili v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega,
  • spoznavali turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijali sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu,
  • spoznavali načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu,
  • spoznavali turistično društveno dejavnost,
  • razvijali sposobnosti kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci bodo uporabljali različne vire in literaturo, podatke obdelali in interpretirali, z raziskovalnimi metodami (npr. z intervjujem, anketiranjem, zbiranjem in vrednotenjem informacij) samostojno oblikovali sklepe in jih nato predstavili v obliki poročil, seminarjev in plakatov. Učenci boste fotografirali, kartirali kulturne in naravne spomenike v domačem okolju, se preizkusili v vodenju ter pripravili radijski oglas, prospekt ali zloženko za domači kraj.

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost